Algemene Voorwaarden

Deze servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de elektronische service (“Scribflow” of “Signiflow”) voor het ondertekenen van documenten door verschillende partijen (als privépersoon of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon) (“Partijen”) die door D1G1TAL.COM handelend onder de naam Scribflow (“Scribflow”) is ontwikkeld en aan u (“U” of “Gebruiker”) wordt verstrekt. De Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen u (“U” of “Gebruiker”) en Scribflow. Door gebruik te maken van, een account aan te maken en/of in te loggen op de Service (direct of indirect), accepteert u en gaat u akkoord met de Voorwaarden. Scribflow behoudt zich het recht voor om, zonder aansprakelijkheid, op elk gewenst moment delen van deze Voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van elke update van de Voorwaarden telkens wanneer u de Dienst gebruikt. Uw voortgezet gebruik van de Dienst nadat er wijzigingen in de Voorwaarden zijn aangebracht, betekent dat U deze wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u als gebruiker van de dienst gebonden blijft aan en zich zult houden aan de voorwaarden, ook al hebt u een contractuele licentie om de dienst te gebruiken onder een afzonderlijke bevestigde opdracht of licentieovereenkomst door en tussen de rechtspersoon die u vertegenwoordigt (“uw bedrijf”) en Scribflow.

 1. Gebruikersaccounts
  U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van, en het beschermen van Uw account informatie, inclusief wachtwoorden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteit op Uw account. U dient Scribflow onmiddellijk op de hoogte te stellen bij verdenking van onbevoegd gebruik of poging tot onbevoegd gebruik van uw account of uw code, of andere inbreuk op de beveiliging.

Algemene Accountvoorwaarden: U stemt ermee in dat U nauwkeurige, actuele en volledige informatie over Uzelf zult verstrekken binnen alle accountinformatie die in de Dienst is geregistreerd. U zult al uw accountinformatie nauwkeurig bijgewerkt houden door de procedures te volgen die door de Dienst worden verstrekt. U mag geen geautomatiseerd apparaat, programma, algoritme, methode, of enig vergelijkbaar handmatig proces gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de Dienst of enige inhoud, te verwerven, kopiëren, sonderen, load-testen, indexeren, manipuleren, testen of controleren, of om op enigerlei wijze de structuur of presentatie van de Dienst te reproduceren of te omzeilen, of om te proberen materialen, documenten of informatie te verkrijgen via andere middelen dan de infrastructuur die door Scribflow voor dat doel is gecreëerd en/of beschikbaar is gesteld. U stemt ermee in dat u geen handelingen zult verrichten die de infrastructuur van de Dienst blootstelt, of systemen of netwerken die deel uitmaken van of verbonden zijn met de Dienst, aan een buitensporige belasting onderwerpt.
Gebruikers Inhoud: U stemt ermee in dat U de Dienst niet zult gebruiken voor illegale doeleinden. Dit omvat het verstoren van de dienst, het verspreiden van inhoud die de privacy, auteursrecht of eigendomsrecht van derden schendt, of het gebruik van de dienst voor doeleinden die illegaal, obsceen, onethisch, beledigend, lasterlijk, bedreigend, vulgair of anderszins verwerpelijk zijn of kunnen worden beschouwd. Scribflow is niet aansprakelijk voor het verwijderen van dergelijke inhoud, of voor enig falen of vertraging in het verwijderen van dergelijke inhoud. Scribflow heeft het recht om op elk gewenst moment gebruikersinhoud te verwijderen, af te wijzen en hiertegen te procederen indien Scribflow van mening is dat deze in strijd is met de voorwaarden of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving. U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van uw account en alle transacties die met uw account via de dienst worden gemaakt.
Normaal gebruik: Beperkingen voor normaal gebruik zijn van toepassing volgens de op www.Scribflow.com gepubliceerde prijsplannen, behalve in het geval U/uw bedrijf een aparte geldige licentieovereenkomst heeft met Scribflow – of met een geautoriseerde wederverkoper van de Dienst (“Reseller”) – waarin prijsplannen zijn opgenomen met andere voorwaarden over normaal gebruik. Vergoedingen voor overschrijdend gebruik (indien van toepassing) worden maandelijks in rekening gebracht in overeenstemming met het toepasselijke prijsplan.
Opschorting van de Dienst of beëindiging: U gaat ermee akkoord dat Scribflow te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, uw account in de Dienst kan bevriezen of anderszins uw toegang tot de Dienst kan stopzetten voor (1) vermeende schending van de Voorwaarden, (2) onze pogingen om de veiligheid in de software aan te pakken of om de inhoud te beschermen, (3) wijziging van de Dienst, (4) onverwachte operationele onderbrekingen of problemen, (5) vertraagde betaling, (6) kwaadwillige schending van enige toepasselijke limieten van normaal gebruik (7) expliciet actieverzoek van een wettelijke instantie of andere overheidsinstanties. U gaat ermee akkoord dat Scribflow ook het recht heeft om, met een opzegtermijn van een week, uw account te beëindigen voor (1) duidelijke schendingen van de Voorwaarden, of (2) uitdrukkelijk verzoek om actie van een wettelijke autoriteit of andere overheidsinstanties. Scribflow zal niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij als gevolg van uw account in de dienst wordt bevroren of beëindigd in overeenstemming hiermee.
Gebruik via een portaal: Indien U wordt uitgenodigd om de Dienst te gebruiken via een portaal van een bedrijf (“Portaal”), zult U ofwel (i) een Gratis Account aanmaken bij Scribflow, of (ii) indien U reeds een account heeft bij Scribflow, inloggen op de Dienst met uw bestaande referenties. Wanneer U zich via een portaal bij de Service aanmeldt, hebt U alleen toegang tot documenten tussen U en het bedrijf dat U voor het portaal heeft uitgenodigd. Als U zich rechtstreeks via de www.Scribflow.com bij de Service aanmeldt, hebt U toegang tot Uw volledige e-archief en tot de functionaliteit die bij Uw huidige plan wordt aangeboden.
Een ondertekeningsproces starten zonder account: Scribflow kan van tijd tot tijd de mogelijkheid bieden om een ondertekenproces te starten vanaf een specifieke landingspagina voor een specifiek type document/doel. In dergelijke gevallen is uw gebruik van de Dienst beperkt tot het enkele ondertekeningsproces dat u opstart. Zodra het document door alle betrokken partijen is ondertekend, ontvangen alle partijen de ondertekende versie van het document, op welk moment de overeenkomst (Voorwaarden) tussen u en Scribflow onmiddellijk vervalt en de Error (zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2 Gegevensopslag) onmiddellijk wordt verwijderd. Scribflow zal alleen de volgende informatie met betrekking tot de Errand in haar transactielogboek bewaren; de document-id (uniek transactienummer) en de datum & tijd voor de verzegeling van het document. Om twijfel te voorkomen: zonder account heeft u geen toegang tot een e-archief of enige andere functionaliteit die door Scribflow wordt aangeboden aan haar Gebruikers met een account.

 1. Gegevensbeheer
  Behalve de documenten en persoonsgegevens die door de Partijen met de Dienst zijn gedeeld, verzamelt Scribflow ook informatie over de communicatie en het gedrag van de Partijen in de Dienst, bijvoorbeeld IP-adressen, taalinstellingen en digitale vingerafdrukken die de rechtspositie van de Partijen kunnen versterken (“Informatie”). Scribflow heeft als doel om, met behulp van de Informatie, als onafhankelijke derde partij transactiekosten te verlagen, het bewijsspoor van ondertekende documenten te versterken en administratieve en juridische kosten te verlagen. Aldus biedt Scribflow, als onderdeel van de Dienst, de Partijen, betalend of niet-betalend, gelijke mogelijkheden tot verschillende vormen van opslag, behandeling en verwerking van de Informatie via de Dienst die van juridisch nut kunnen zijn voor de Partijen. Dit vereist dat Scribflow de Informatie van de Partijen automatisch behandelt overeenkomstig de volgende richtlijnen en u aanvaardt en machtigt Scribflow om de Informatie van de Partijen te behandelen overeenkomstig deze richtlijnen. (Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door Scribflow verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Scribflow).

Delen van gegevens: Scribflow heeft het recht om met U, en ook direct of indirect met de uitgenodigde Partijen, te communiceren over de via de Dienst te ondertekenen documenten. Scribflow heeft het recht om met de Partijen de Informatie te delen die redelijkerwijs nodig is voor de Partijen om (1) het document te kunnen bekijken, (2) de identiteit van de ondertekenende Partijen te kunnen onderzoeken en, (3) te weten of het document al dan niet ondertekend is en de omstandigheden rond de gebeurtenissen te begrijpen.
Gegevensopslag: Telkens wanneer U een ondertekeningsproces in de Dienst initieert, vormt dit een “errand”, ongeacht of het document in kwestie vervolgens door alle Partijen daarbij wordt ondertekend of niet. Alle Informatie wordt per errand opgeslagen met ten minste één back-up per errand, ervan uitgaande dat deze beschikbaar is wanneer de dagelijkse back-ups worden uitgevoerd. Alle uitgenodigde Partijen, betalend of niet, krijgen gelijke toegang tot de errand via gescheiden toegang tot de Dienst. Boodschappen met documenten die door alle partijen via de Dienst zijn ondertekend, worden in de respectieve accounts van de partijen binnen de Dienst bewaard totdat de respectieve partij ze verwijdert via een van de via de Dienst beschikbare middelen. Opdrachten die documenten bevatten die niet door alle uitgenodigde Partijen zijn ondertekend, worden bewaard totdat de initiërende Partij het document verwijdert, of zoals geconfigureerd binnen de Dienst. Wanneer een Partij die toegang had een boodschap van haar eigen account in de Dienst heeft verwijderd, kan Scribflow een back-up van de boodschap bewaren op afzonderlijke gecodeerde back-upservers overeenkomstig het beleid van Scribflow inzake back-up en bewaring – d.w.z. momenteel gedurende zes (6) maanden – waarna de back-up van de boodschap ook permanent van de back-upservers wordt verwijderd. Wanneer alle partijen die toegang hadden een boodschap hebben verwijderd, en Scribflow een back-up kopie van de boodschap permanent heeft verwijderd zoals hierboven beschreven, zal Scribflow in haar transactielogboek de document-id (uniek transactienummer) en de datum en tijd voor de verzegeling van het document bewaren.
Integriteit van gegevens: Teneinde voor Partijen juridisch en administratief of statistisch bruikbaar materiaal te genereren kan Scribflow de Informatie automatisch verwerken. De Dienst moet bijvoorbeeld het elektronische origineel als eindproduct kunnen genereren nadat alle Partijen hun handtekening hebben geplaatst, uittreksels van logboeken, het Scribflow-zegel en de persoonsgegevens van de Partijen in de voettekst van het document, de verificatiepagina en extra bewijsstukken kunnen afdrukken en vervolgens het document van een digitale handtekening kunnen voorzien. De informatie kan door Scribflow in anonieme vorm worden gebruikt voor statistische analyse en ter bevordering of ontwikkeling van de dienst. De documenten van de partijen zijn niet beschikbaar voor werknemers van Scribflow voor manuele verwerking, tenzij een van de partijen om een dergelijke verwerking heeft verzocht of daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en het document of de documenten als gevolg van een dergelijk verzoek door speciaal daartoe gemachtigd personeel van Scribflow ter beschikking zijn gesteld.

 1. Ondertekende documenten
  Behalve de documenten en persoonsgegevens die door de Partijen met de Dienst zijn gedeeld, verzamelt Scribflow ook informatie over de communicatie en het gedrag van de Partijen in de Dienst, bijvoorbeeld IP-adressen, taalinstellingen en digitale vingerafdrukken die de rechtspositie van de Partijen kunnen versterken (“Informatie”). Scribflow heeft als doel om, met behulp van de Informatie, als onafhankelijke derde partij transactiekosten te verlagen, het bewijsspoor van ondertekende documenten te versterken en administratieve en juridische kosten te verlagen. Aldus biedt Scribflow, als onderdeel van de Dienst, de Partijen, betalend of niet-betalend, gelijke mogelijkheden tot verschillende vormen van opslag, behandeling en verwerking van de Informatie via de Dienst die van juridisch nut kunnen zijn voor de Partijen. Dit vereist dat Scribflow de Informatie van de Partijen automatisch behandelt overeenkomstig de volgende richtlijnen en u aanvaardt en machtigt Scribflow om de Informatie van de Partijen te behandelen overeenkomstig deze richtlijnen. (Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door Scribflow verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Scribflow).

Delen van gegevens: Scribflow heeft het recht om met U, en ook direct of indirect met de uitgenodigde Partijen, te communiceren over de via de Dienst te ondertekenen documenten. Scribflow heeft het recht om met de Partijen de Informatie te delen die redelijkerwijs nodig is voor de Partijen om (1) het document te kunnen bekijken, (2) de identiteit van de ondertekenende Partijen te kunnen onderzoeken en, (3) te weten of het document al dan niet ondertekend is en de omstandigheden rond de gebeurtenissen te begrijpen.
Gegevensopslag: Telkens wanneer U een ondertekeningsproces in de Dienst initieert, vormt dit een “errand”, ongeacht of het document in kwestie vervolgens door alle Partijen daarbij wordt ondertekend of niet. Alle Informatie wordt per errand opgeslagen met ten minste één back-up per errand, ervan uitgaande dat deze beschikbaar is wanneer de dagelijkse back-ups worden uitgevoerd. Alle uitgenodigde Partijen, betalend of niet, krijgen gelijke toegang tot de errand via gescheiden toegang tot de Dienst. Boodschappen met documenten die door alle partijen via de Dienst zijn ondertekend, worden in de respectieve accounts van de partijen binnen de Dienst bewaard totdat de respectieve partij ze verwijdert via een van de via de Dienst beschikbare middelen. Opdrachten die documenten bevatten die niet door alle uitgenodigde Partijen zijn ondertekend, worden bewaard totdat de initiërende Partij het document verwijdert, of zoals geconfigureerd binnen de Dienst. Wanneer een Partij die toegang had een boodschap van haar eigen account in de Dienst heeft verwijderd, kan Scribflow een back-up van de boodschap bewaren op afzonderlijke gecodeerde back-upservers overeenkomstig het beleid van Scribflow inzake back-up en bewaring – d.w.z. momenteel gedurende zes (6) maanden – waarna de back-up van de boodschap ook permanent van de back-upservers wordt verwijderd. Wanneer alle partijen die toegang hadden een boodschap hebben verwijderd, en Scribflow een back-up kopie van de boodschap permanent heeft verwijderd zoals hierboven beschreven, zal Scribflow in haar transactielogboek de document-id (uniek transactienummer) en de datum en tijd voor de verzegeling van het document bewaren.
Integriteit van gegevens: Om juridisch en administratief of statistisch bruikbaar materiaal voor de Partijen te genereren kan Scribflow de Informatie automatisch verwerken. De Dienst moet bijvoorbeeld het elektronische origineel als eindproduct kunnen genereren nadat alle Partijen hun handtekening hebben geplaatst, uittreksels van logboeken, het Scribflow-zegel en de persoonsgegevens van de Partijen in de voettekst van het document, de verificatiepagina en extra bewijsstukken kunnen afdrukken en vervolgens het document van een digitale handtekening kunnen voorzien. De informatie kan door Scribflow in anonieme vorm worden gebruikt voor statistische analyse en ter bevordering of ontwikkeling van de dienst. De documenten van de partijen zijn niet beschikbaar voor werknemers van Scribflow voor manuele verwerking, tenzij een van de partijen om een dergelijke verwerking heeft verzocht of daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en het document of de documenten als gevolg van een dergelijk verzoek door speciaal daartoe gemachtigd personeel van Scribflow ter beschikking zijn gesteld.

 1. Onze communicatie met U
  Wanneer u een account opent in de Dienst, kan Scribflow contact met u opnemen via de Dienst of via een vertegenwoordiger, via uw telefoon of e-mail om u updates te geven over onze producten of Dienst of andere materialen waarvan Scribflow meent dat ze interessant voor u kunnen zijn. Indien U onze mailings niet via e-mail wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@Scribflow.com. Gelieve op te merken dat Scribflow nog steeds via e-mail met u zal moeten communiceren over uw transacties en andere accountgerelateerde kwesties, en dat deze e-mails niet zullen worden geëlimineerd door de bovenstaande procedure aangezien deze communicatie deel uitmaakt van de verleende Dienst.
 2. Eigendomsrechten
  U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) Scribflow, en licentiegevers aan Scribflow, alle eigendomsrechten op de Dienst en alle belangen daarin bezitten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten in de Dienst (ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet, en waar ter wereld deze rechten ook mogen bestaan); (ii) U mag de Dienst niet decompileren, demonteren of reverse-engineeren, noch enig aspect van de Dienst wijzigen of dupliceren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Scribflow; en (iii) tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Scribflow geeft niets in de Voorwaarden u het recht om enige van de handelsnamen, handelsmerken, logo’s, domeinnamen of andere onderscheidende merken van Scribflow te gebruiken. Scribflow erkent en gaat ermee akkoord dat Scribflow onder deze voorwaarden geen recht, titel of belang van u (of uw licentiegevers) verkrijgt in of op enige inhoud die u indient, post, verzendt of weergeeft op of via de dienst, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten die in die inhoud kunnen bestaan.
 3. Disclaimer
  Geen juridisch advies: Het is Uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid te beoordelen van alle informatie, meningen, adviezen, documenten, contracten, of andere inhoud die via de Dienst beschikbaar is. Geen enkel onderdeel van de dienst zal worden beschouwd als juridisch advies. Noch Scribflow, noch haar licentiegevers en filialen zijn aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of voor de gevolgen van acties gebaseerd op het vertrouwen op enige inhoud.
 4. Gebruik via wederverkoper (gebruik onder licentie)
  De Voorwaarden zijn gelijkelijk en zonder beperking van toepassing in het geval dat U/uw bedrijf een sublicentierecht is verleend om de Service te gebruiken onder een afzonderlijke overeenkomst met een wederverkoper. In dergelijk geval zal de wederverkoper geacht worden Scribflow te vervangen als de contractuele tegenpartij waar de context dit vereist. Voor alle duidelijkheid: in het geval dat u/uw bedrijf de dienst gebruikt via een wederverkoper, is de rol van Scribflow beperkt tot het zijn van de licentiegever van de dienst aan de wederverkoper, en Scribflow zal nooit worden geacht een contractuele relatie te hebben met, noch aansprakelijkheden jegens u/uw bedrijf op basis van de voorwaarden.
 5. Algemene contractuele voorwaarden
  De voorwaarden van dit deel van de Voorwaarden zijn van toepassing als een geïntegreerd onderdeel van de licentieovereenkomst van U/uw bedrijf met Scribflow, tenzij en voor zover dat; (i) de afzonderlijke geldige licentieovereenkomst van uw bedrijf met Scribflow voorwaarden bevat die betrekking hebben op in wezen dezelfde onderwerpen als die in dit deel, in welk geval dergelijke andere voorwaarden van de licentieovereenkomst prevaleren; of, als alternatief (ii) uw bedrijf een geldige sublicentieovereenkomst met een wederverkoper heeft die voorwaarden bevat die betrekking hebben op in wezen dezelfde onderwerpen als die in dit deel, in welk geval de voorwaarden van een dergelijke afzonderlijke overeenkomst prevaleren.

Kosten en betaling: Organisaties (rechtspersonen) kunnen de Service gebruiken volgens bestaande prijsplannen die gepubliceerd zijn op www.Scribflow.nl, of volgens aangepaste prijzen zoals contractueel vastgelegd met Scribflow of een Reseller. Facturen van Scribflow zijn verschuldigd dertig (15) dagen na factuurdatum. Over achterstallige en onbetwiste betalingen wordt rente berekend in overeenstemming met de Zweedse rentewet. Voor betalingsherinneringen kan een vergoeding voor te late betaling van 7,5 EUR in rekening worden gebracht.
Publiciteit: Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen heeft Scribflow het recht om bekend te maken en te publiceren dat de rechtspersoon die u vertegenwoordigt klant is van Scribflow. Verdere marketing of public relations activiteiten zullen in goed vertrouwen worden overeengekomen.
Vertrouwelijkheid: U en Scribflow verbinden zich ertoe om als “Vertrouwelijke Informatie” te behandelen, zoals en wanneer deze aan de andere partij wordt bekendgemaakt; alle informatie, technische en zakelijke gegevens of knowhow van de andere partij die schriftelijk of mondeling als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk wordt aangemerkt, of welke informatie, onder de omstandigheden, een redelijk persoon zou doen voorkomen als vertrouwelijke en/of eigendomsrechtelijk beschermde informatie. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die: (i) buiten de schuld van de ontvangende partij in het publieke domein was of komt; (ii) door een derde partij aan de ontvangende partij is medegedeeld vrij van enige geheimhoudingsverplichting; (iii) door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder verwijzing naar enige Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij; of (iv) in het rechtmatige bezit van de ontvangende partij was voorafgaand aan de bekendmaking en niet direct of indirect was verkregen van de bekendmakende partij. Elke partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij vertrouwelijk houden en zal deze Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken aan derden noch de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor enig ander doel dan vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Algemene beperking van aansprakelijkheid: U gaat ermee akkoord Scribflow en haar moederbedrijven, zusterbedrijven, dochterondernemingen, filialen, dienstverleners, andere gebruikers, distributeurs, licentiegevers, functionarissen, directeuren en werknemers vrij te stellen van enige claim of eis, met inbegrip van alle honoraria van advocaten, van u voor enig direct, indirect, willekeurig, speciaal, volgend of specifiek letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien Scribflow van deze mogelijkheid in kennis is gesteld), en met inbegrip van letsel voortvloeiend uit: (i) documenten ingediend bij de Dienst waarbij Scribflow geen directe partij (ondertekenaar) is geweest van een dergelijk document, (ii) het gebruik of het niet kunnen gebruiken, met inbegrip van fouten/vermissingen, onderbrekingen of vertragingen; ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw documenten of transacties of (iii) enige andere kwestie met betrekking tot de Dienst. De maximale totale aansprakelijkheid van Scribflow voor verliezen of geleden schade met betrekking tot alle vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst zal niet hoger zijn dan de som van de totale betalingen van U/uw bedrijf voor het gebruik van de Dienst in de afgelopen periode van 12 maanden.
Scheidbaarheid en niet-verwerping: Indien enige bepaling van de overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven zonder op enigerlei wijze te worden aangetast of ongeldig te worden verklaard. Indien een partij nalaat een bepaling van de overeenkomst af te dwingen of enig recht dienaangaande uit te oefenen, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of een dergelijk recht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk. Geen enkele verklaring van afstand zal worden geïnterpreteerd als een precedent.
Overdracht: Geen van de partijen zal haar rechten uit hoofde van de overeenkomst overdragen, toewijzen of in sublicentie geven aan enige andere derde partij, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Niettegenstaande het voorgaande mag een partij de overeenkomst overdragen in verband met haar fusie, reorganisatie of verkoop van vrijwel al haar activa of kapitaal.
Overmacht: Geen van de partijen is jegens de andere aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voor zover deze vertraging of niet-nakoming rechtstreeks voortvloeit uit een oorzaak of oorzaken die buiten haar redelijke macht liggen en die de partij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien en waarvan de partij de gevolgen redelijkerwijs niet had kunnen vermijden of ondervangen (een “Gebeurtenis van Overmacht”). Indien een geval van overmacht langer dan één (1) maand voortduurt, heeft de niet-getroffen partij niettemin het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige verdere aansprakelijkheid jegens de getroffen partij. De getroffen partij zal alle redelijke stappen ondernemen om het effect van de overmachtsituatie te verzachten.
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: De overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door het materiële recht van Zweden. Elk geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal definitief worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met de Expedited Arbitration Rules van het Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. De zetel van de arbitrage is Stockholm en de in de arbitrageprocedure te gebruiken taal is het Engels. Alle scheidsrechterlijke uitspraken kunnen, indien nodig, ten uitvoer worden gelegd door elke bevoegde rechtbank, op dezelfde wijze als een vonnis voor een dergelijke rechtbank. Alle arbitrageprocedures zijn strikt vertrouwelijk en alle informatie, documentatie, materialen in welke vorm dan ook, die in de loop van een dergelijke arbitrageprocedure openbaar worden gemaakt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van die procedure.

 1. Diversen
  Deze versie van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als de oorspronkelijke, geldende versie. Scribflow kan de Voorwaarden voor het gemak en ter informatie in andere talen beschikbaar stellen op haar website of elders. In het geval van een conflict tussen deze versie van de Voorwaarden en een latere vertaling in een andere taal, is deze versie doorslaggevend.